"Páxina principal VUDS"

VUDS-Home

ESPAÑA

Portelo Único

Pon en marcha a túa empresa

Formulario de procura

"Contido Principal VUDS"

Rastro de faragullas

"Sección Principal VUDS"

Nota Legal

www.eugo.es é un dominio en internet da titularidade do Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. Mª de Molina, 50. 28071 Madrid. Teléfono: 060.

Condicións de accesibilidade

  • Este portal está optimizado para os navegadores M.S. Internet Explorer 8.0 e ou versións superiores e as últimas versións vixentes de Firefox, Safari, Opera e Google Chrome.
  • A resolución mínima recomendada é de 1024x768.
  • Este portal cumpre as recomendacións de accesibilidade da normativa UNE 139803:2012 de accesibilidade que establece as características que han de cumprir os contidos dispoñibles para que poidan ser utilizados pola maior parte das persoas, incluíndo persoas con discapacidade e persoas de idade avanzada, de forma autónoma ou mediante as axudas técnicas necesarias.

 

Prohíbese a reprodución total ou parcial dos contidos desta web sen citar a súa orixe ou solicitar autorización.

A información contida nesta web procede, na súa totalidade, de fontes públicas. O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas non se fai responsable dos danos e prexuízos que puidese ocasionar a utilización das ferramentas e informacións contidas na web en relación coa adopción de decisións sobre o inicio, desenvolvemento ou resultado de procedementos administrativos. Tales decisións deben ser contrastadas nos centros, organismos ou dependencias competentes.

En calquera caso, a información e contidos desta Web non poderá ser alegada en procesos contraditorios coa Administración Pública, non asumindo responsabilidade algunha polas discrepancias que puidesen existir entre os documentos impresos da Administración competente e a publicación electrónica nestas páxinas.

O Ministerio de Facenda e Administracións Públicas non se responsabiliza das contestacións que se realicen a través das distintas direccións de correo electrónico que aparecen nestas páxinas, salvo a do propio departamento. A información obtida a través das caixas de correos contidas nestas páxinas ten carácter meramente informativo, sen que en ningún caso poida derivarse dela efecto xurídico vinculante algún (Real Decreto 208/1996, art 4 b).

A veracidade e a exactitude da información presentada nestas páxinas é de responsabilidade compartida entre os diferentes Ministerios e Organismos da AGE, que a pon á súa disposición de acordo co establecido no artigo 9.3 de o RD 1671/2009, e na Orde Ministerial de creación do Rexistro Electrónico Común.